لينک هاي مرتبط با اين بخش
 HPH، از اصول تا اجرا
 چرا بیمارستانها
 سیر تکامل
 شواهد
 ارزیابی
 راه پیشرو
 منابع - از اصول تا اجرا
 شواهد
 HPH مبتنی بر شواهد
 سیاست ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها
 شواهد ارتقای سلامت همگانی
 توصیه‌های مرتبط با وظایف بیمارستان
 شواهد مربوط به پیشگیری‌ از بیماری های خاص
 منابع شواهد HPH
 هجده استراتژی اصلی
 مقدمه
 راهبردهای بیمارگرا
 خدمات جدید
 ارتقای سلامت کارکنان
 ارتقای سلامت مردم در جامعه
 خلاصه 18 راهبرد
 عملی کردن سیلست ارتقای سلامت
 منابع 18 استراتژی اصلی HPH
 استانداردهای پیشگیری و ...
 اصول اساسی برای کار در بیمارستانهای...
 استانداردهای ارتقای سلامت
 اصول بین المللی توسعه استانداردها
 استانداردها و شواهد
 استانداردهای پیشگیری و ارتقای سلامت
 روند توسعه استانداردها
 نتیجه گیری
 کاربرد EFQM و BSC
 مقدمه
 از ارزش تا راهبرد
 بکارگیری HPH در ساختار و فرهنگ سازمانی
 مدل ضمیمه
 مدل ائتلاف
 طرح آزمایشی
 نتیجه گیری