ارتقای سلامت مردم در جامعه
 البته بیمارستان از طریق تاثیر بر سلامت بیماران و کارکنان خود بر سلامت جامعه نیز تاثیرگذار است. بیمارستان همچنین بر تعادل سلامتی جمعیت حوزه اطراف خود اثرگذار بوده و می‌تواند بر این جمعیت توجه کرده و سلامت آنها را  ارتقا بخشد.                    
 ابتدا باید نقطه تمایز ویژه این بحث را معرفی کنیم: در مورد بیماران و کارکنان خود، بیمارستان دارای یک رابطه واقعی و قوی است و به جنبه‌هایی توجه دارد که از دید ناظران نیز مورد تایید است. برای اغلب یا همه جامعه، بیمارستان می‌تواند یک تامین کننده بالقوه خدمات باشد. برای ارتقای کیفیت روابط بیمارستان با جمعیت جامعه نیز سه راهبرد وجود دارد:

 توانمندسازی افراد جامعه در جهت خود- مراقبتی  در ارتقای سلامت از طریق دسترسی کافی به خدمات بیمارستانی 

در موارد ناخوشی توانایی دسترسی و استفاده از خدمات بیمارستانی به طور مناسب و به هنگام، جزیی مهم در خود-کفایی شخصی است. ارتقای سلامت باعث جلب توجه به این حقیقت می‌شود که بیمارستان می‌تواند به طور فعال در ارتقای دسترسی به این نوع خدمات نقش داشته باشند.  
                                                                    
توانمندسازی کارکنان حرفه‌ای سلامت و مراقبین برای ارتقای سلامت با مشارکت در درمان و مراقبت‌های بعدی بیماران  

 مدت زمان بستری در بیمارستان روز به روز کاهش می‌یابد؛ بنابراین بیمارستان‌ها باید مسئولیت ادامه مراقبت‌ها بعد از ترخیص از بیمارستان را  قبول نمایند. به این منظور آن‌ها باید به توانمندسازی کارکنان سلامتی تامین کننده مراقبت‌های اولیه و مراقبین بیماران خاص بپردازند تا به طور ایده‌آل به مراقبت پس از ترخیص از بیمارستان پرداخته باشند. بیمارستان باید مسئولیت مدیریت افراد مراقبت کننده از بیماران  بعد از ترخیص را به عهده بگیرد. ارتقای سلامت در این روند با تمرکز بر  توانمندسازی افراد صورت می گیرد.

توسعه بیمارستان و تبدیل آن به محیطی توانمند ساز و ارتقا دهنده سلامت برای جامعه    
   
 بیمارستان به عنوان محیطی مادی و اجتماعی نه تنها بر سلامت افراد ساکن در خود تاثیرگذار است، بلکه بر زندگی و کار افراد ساکن همجوار در نزدیکی خود نیز موثر است. از دیدگاه کیفی اثرات منفی اولیه بیمارستان بر سلامت (آلودگی هوا، زباله، شلوغی، سر و صدا و ترافیک) باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین از دیدگاه ارتقای سلامت باید به اثرات مثبت احتمالی آن نیز توجه نمود. تسهیلات بیمارستان برای ناظران و همسایگان آن نیز در دسترس است و بیمارستان می‌تواند به عنوان یک مرکز فرهنگی، یا مرکزی جهت ارایه خدمات ورزشی یا تناسب اندام نیز موثر باشد[21].      
                             
 بعلاوه مانند بیماران و کارکنان، بیمارستان با سه راهبرد انتخابی برای ایده‌آل‌سازی اثر خود بر افراد جامعه مواجه است. بیمارستان می‌تواند این کار را با ایجاد دسترسی به خدمات خاص ارتقای سلامت (درصورت نیاز) و شرکت در توسعه اجتماعی جمعیت عمومی انجام دهد. البته این امر به شرایط خاص قانونی و تامین منابع مالی وابسته است که باعث تسهیل شرکت بیمارستان دراین فعالیت‌ها می گردند.

توانمندسازی جمعیت جامعه برای مدیریت بیماری‌های مزمن در ارتقای سلامت                    
 بیمارستان همچنین می‌تواند با ارایه خدمات فردی و گروهی خود با هدف تبهبود مدیریت بیماری‌ها به حمایت از مدیریت بیماری‌های مزمن برای افراد غیر بیمار بپردازد. بیمارستان ها جهت ارایه خدمات به گروه‌ها، چه در مورد بیماری‌های شایع یا حتی برای بیماری‌های خاص یا نادر و توانمندسازی بیماران از طریق ایجاد گروه‌های خودیاری در شرایط خوبی قرار دارند.        
                                                 
 توانمندسازی افراد جامعه برای توسعه شیوه زندگی ارتقا دهنده سلامت                       
 بحث مشابهی برای توسعه شیوه زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  

مشارکت در توسعه جامعه ارتقا دهنده سلامت جمعیت عمومی 
آن چه که واقعا در مورد نیازهای بیماران و کارکنان در جامعه اشاره شد، می‌تواند به شرایط زندگی تمام افراد جامعه تعمیم داده شود. بنابراین بیمارستان می‌تواند در ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی اپیدمیولوژیک جهت برنامه‌ریزی شهری،  برنامه‌های توسعه سلامت محیط کار در شرکت‌های تجاری و موارد مشابه سهیم باشد.