تمدید عضویت مرکزآموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
در شبکه بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت
(WHO - HPH )
از سال 2015 تا 2019