اصطلاحات خلاصه شده


BSC                        Balanced Scorecard
CCHSA                  Canadian Council on Health Services Accreditation
COPD                     Chronic obstructive lung disease
EFQM                    European Foundation for Quality Management
                               http://www.efqm.org

HP                          Health promotion
HPH                       Health promotion hospitals
HQS                       Health Quality Service
ISO                         International Organization for Standardization
                               http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.openerpage
ISQua                     International Society for Quality in Health Care
                               http://www.isqua.org.au

JCAHO                  Joint Commission for Accreditation of Health Organizations
                               http://www.jcaho.org

JCI                          Joint Commission International
                               http://www.jcrinc.com/international.asp?durki=7656
KTQ                       Kooperation für Transparenz und Qualität im
                               Gesundheitswesen
TQM                      Total quality management