توصیه‌های مرتبط با وظایف بیمارستان 

طبق توافق بین‌المللی، در بیمارستان‌ها بیماران باید بر طبق برنامه‌های ارتقای سلامت تحت توصیه، راهنمایی و حمایت قرار بگیرند. ارتقای سلامت باعث ایجاد اطمینان در مورد شناسایی وضعیت‌های خطرناک، آگاهی بیمار درمورد اهمیت این وضعیت‌ها و توصیه‌هایی در جهت تغییر این وضعیت‌ها و حمایت فعال در جهت دستیابی به این تغییرات می‌گردد. در مورد مداخلات زیر شواهد موجود است و این اقدامات باید در برنامه بیمارستان‌های عمومی به‌کار گرفته شوند.      
                                                         
تنباکو                                                                                                  
- شناسایی سیگاری‌ها و اخذ یک شرح حال کامل در مورد سابقه مصرف تنباکو؛              
- ارایه اطلاعات شفاهی و کتبی به بیماران در مورد اثرات زیان‌بار سیگار و فواید سلامتی ترک سیگار و احتمال ترک آن؛                                              
- توصیه‌های لازم جهت ترک سیگار؛                                                       
- ارایه خدمات ترک سیگار یا ادغام مشاوره ترک سیگار به‌عنوان بخشی از برنامه درمانی بیمار.  
     
 الکل
- شناسایی بیماران مصرف‌کننده بیش از حد یا وابسته به الکل با توجه به معیارهای 10-ICD؛     
- ارایه اطلاعات شفاهی و کتبی به بیماران در مورد اثرات زیان‌بار الکل و فواید سلامتی ترک الکل و احتمال کمک در جهت قطع مصرف یا کاهش مصرف الکل؛ 
- توصیه به مصرف کنندگان بیش از حد الکل در جهت قطع یا کاهش مصرف الکل؛                
- ارایه مداخلات جزیی (برای مصرف زیاد) یا ارجاع به واحدترک الکل (برای بیماران وابسته به الکل).    
                                                                              
فعالیت فیزیکی 
- شناسایی بیماران نیازمند به مشاوره در مورد فعالیت فیزیکی؛                              
- مشاوره در مورد تمرینات ورزشی با توجه به دستورالعمل‌های بین‌المللی، و پیگیری و مشاوره در رابطه با تماس‌های بعدی با بخش؛                                  
- ارایه تمرینات سیستماتیک برنامه‌ریزی شده برای هر یک از بیماران (بیماران قلبی، ریوی، دیابتی، جراحی، روانی، دچار اضافه وزن و یا کمبود وزن).       
                              
تغذیه                                                                                        
- شناسایی بیماران دچار فقر تغذیه‌ای و افراد در معرض خطر فقر تغذیه‌ای؛                        
- آغاز درمان تغذیه‌ای مرتبط و ادامه تحت نظر گرفتن بیمار از نظر وزن بدن و جذب غذا در طی مدت بستری بیمار در بیمارستان؛                                     
- برقراری ارتباط و  ارایه اطلاعات حین ترخیص (به پزشک بیمار، پرستار منزل یا پزشک عمومی)؛                                                                     
- شناسایی بیماران دچار اضافه وزن و غربالگری دیابت و دیگر عوارض؛                
- مشاوره رژیم غذایی و تمرینات فیزیکی؛                                          
- ارایه برنامه‌های تمرینی سیستماتیک به هر یک از بیماران مربوط؛                 
- اطمینان از پیگیری در بخش مراقبت‌های اولیه سلامتی.   
 مداخلات و اقدامات سیستماتیک و آموزش بیمار 
هدف از مشاوره سلامتی حمایت از روند تغییرات سالم در شیوه زندگی افراد است. مشاوره سلامتی بر پایه فرضیه تغییر رفتار استوار است[20]. این فرضیه مراحل و روندهایی که افراد در حین تغییر رفتار طی می‌کنند را توصیف می‌نماید. این مدل، تغییر رفتار را همچون روندی دایره‌وار و چرخشی توصیف می‌کند. اغلب افراد چندین بار قبل از این‌که در نهایت دچار تغییر رفتار شوند وارد این روند می‌شوند. مشاوره سلامتی شامل انجام گفتگو با بیمار است و برپایه موارد زیر استوار است:                  
- آگاهی بیمار درباره تاثیرمنفی تنباکو و الکل بر سلامت و اهمیت ترک و کاهش آن‌ها جهت درمان بیماری‌ها و حفظ سلامت؛                                                                
- افکار، احساسات و گرایشات بیمار در مورد مصرف تحت نظر؛                             
- تجربیات قبلی بیمار حین تلاش در جهت تغییر عادات؛ 
- تشخیص احساسات بیمار در مورد مصرف؛                                                      
- پذیرش انتخاب بیمار در مورد مصرف و ؛                                                      
- ترتیب دادن اهداف واقع گرایانه برای نتایج مشاوره که با مرحله تغییری که بیمار در آن قرار دارد هم‌خوانی داشته باشد.                                                           
بر پایه شواهد و اسناد موجود ممکن است از مشاوره سلامتی در جهت تسریع تغییرات شیوه زندگی استفاده گردد[21]. از سال 1996 بیمارستان Bispebjerg در کپنهاگ دانمارک در تلاش جهت ایجاد مداخلات سیستماتیک در رابطه با الکل و سیگار است که شامل مشاوره سلامتی برای تمام بیماران شامل بیماران سرپایی، بیماران انتخابی، بیماران روزانه و بیماران اورژانسی حاد است. این مداخلات بر پایه دستورالعمل‌های بالینی ایجاد شده توسط گروه‌های مشترک کارکنان مراقبت‌های سلامتی از هر یک از بخش‌های بالینی مربوط در بیمارستان استوار است. این دستورالعمل‌های بالینی به‌طور کامل با دستورالعمل‌های بین‌المللی درمان بیماری‌های مرتبط با الکل و سیگار در بیمارستان‌ها همسو است. شاخص‌های مربوط به تنباکو که در بررسی‌های معمول در تمام بخش‌های بالینی 2 بار در طی هرسال تحت ارزیابی قرار می‌گیرند در جدول زیر ارایه شده‌اند:  

جدول 1: شاخص‌های مرتبط با تنباکو برای بررسی‌های معمول
شماره            شاخص‌های مداخلات سیستماتیک مربوط به تنباکو                       بله                 خیر    
1)    آیا عادات استعمال دخانیات در پرونده پزشکی ثبت شده است؟
2)    آیا بیمار روزانه سیگار می‌کشد؟  
3)    آیا اطلاعاتی درباره تاثیرمصرف تنباکو بر علایم بیمار، درمان و 
پیش آگهی ارایه شده است؟                                                        
4)    آیا مداخلات طبق دستورالعمل های بالینی آغاز شده است؟  
5)    آیا مشاوره‌های تحریک کننده و تشویقی انجام شده است؟                            
6)    آیا بیمار به درمانگاه ترک سیگار مراجعه کرده است؟

توصیه شده است که پس از غربالگری از نظر عوامل خطر (تنباکو، الکل، تغذیه و فعالیت فیزیکی)، به‌طور سیستماتیک مشاوره سلامتی به تمام بیماران ارایه و مداخلات مربوط در حین مراجعات پیگیری انجام شود.