خلاصه‌ای از 18 راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت   
با قرار دادن 6  راهبرد عمومی در سه گروه هدف بیماران، کارکنان و جامعه  به   18 راهبرد  اصلی بیمارستان‌های  ارتقا  دهنده  سلامت خواهیم  رسید که در  جدول  2 خلاصه شده‌اند.  برخی نکات کلی عبارتند   از:                                                                       
- این راهبردها تا حدودی با هم نقطه اشتراک دارند.                               
- این راهبردها تا حدودی براساس یکدیگر ساخته شده‌اند.    
- این راهبردها باید در ارتباط با یکدیگر برنامه‌ریزی شوند (جهت دستیابی به حداکثر اثر).                                                                                    
- نحوه برخورد شامل دسته‌بندی معیارهای منفرد حول سیاست‌های زمینه‌ای خاص است (مانند استعمال دخانیات).                                                                     
با اینکه راهبردها به هم مرتبط هستند نمی‌توان آن‌ها را به صورت کلی‌نگر به کار برد (همگی آن‌ها را‌ نمی‌توان به یک‌باره به کاربست) بلکه باید هر یک به طور اختصاصی درک و برنامه‌ریزی شوند.   

 جدول 2:  هجده راهبرد اصلی بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت:  بیمارستانی که خواهان دریافت نشان کیفیت به عنوان “بیمارستان ارتقا دهنده سلامت” است به طور یقین باید در راهبردهای 1،2،3 برای بیماران، کارکنان و جامعه سرمایه‌گذاری نماید و همچنین بسته به وضعیت سایر خدمات مراقبتی سلامتی در جامعه و چارچوب‌های قانونی و مالی، باید در راهبردهای 4 تا 6 (برای بیماران، کارکنان و جامعه) نیز سرمایه‌گذاری نماید.