نتیجه گیری    
نیاز به استانداردهای ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها در شبکه بیمارستان‌های ارتقا‌دهنده سلامت اروپا احساس شد و در طول یک دوره 2 ساله این استانداردها تدوین شد. این فرآیند، اصول برنامه  ALPHA که توسط ISQUA تنظیم شده بود را پیگیری کرد تا استانداردها را کاربردی‌تر و مقبول تر برای تمام بیمارستان‌ها نماید و بتواند این استانداردها را با استانداردهای کیفی موجود در بیمارستان‌ها  ادغام نماید.    
                  
این استانداردها تحت بررسی آزمایشی قرار گرفتند و تایید شد که این استانداردها قابل فهم، معنی‌دار، مناسب و قابل اجرا هستند. سازمان‌های کیفیت بین‌المللی تشویق شدند تا  این استانداردها را با استانداردهای تثبیت شده موجود خود ادغام نمایند و در آینده از آن‌ها استفاده نمایند.
 

References
1. The Vienna Recommendations on Health Promoting Hospitals adopted at the 3rd Workshop of National/Regional Health Promoting Hospitals Network Coordinators, Vienna, 16 April 1997
(http://www.euro.who.int/healthpromohosp/publications/20020227_1 ).
2. Jørgensen T, Borch-Johnsen K, Iversen L. Klinisk håndbog i forebyggelse på sygehuse (Clinical handbook on prevention in hospitals). Copenhagen, Munksgaard, 2001.
3. Møller A, Villebro N, Pedersen T, Tønnesen H. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications, a randomized clinical trial. Lancet, 2002, 359:114-117.
4. Editorial. BMJ, 2001, 323:1016.
5. Snorgard O, Becker PU, Døssing M et al. Forebyggelse i den intern medicinske afdeling. Klaringsrapport fra Dansk Selskab for Intern Medicin (Prevention in the department of internal medicine). Danish Society of Internal Medicine, Ugeskr Laeger, klaringsrapport nr. 2, 2003.
6. Groene O, Jorgensen SJ, & Garcia-Barbero M. Self-assessment tool for pilot implementation of health promotion standards and indicators in hospitals. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004 
(http://www.euro.who.int/healthpromohosp/publications/20020227_1 ) http://www.euro.who.int/document/E85054.pdf
7. Groene O, Jorgensen SJ, Fugleholm AM, Moeller L, Garcia-Barbero M. Results of a pilot test of standards for health promotion in nine European countries. International Journal for Quality Assurance in Health Care. Vol. 18, 4: 2005.