به‌کارگیری نظریه بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت در ساختار سازمانی و فرهنگ بیمارستان                     
ما دو مدل مختلف جهت به‌کارگیری نظریه بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت در ساختار سازمانی و فرهنگ بیمارستان شناسایی کرده‌ایم: مدل ضمیمه و مدل ائتلاف. مدل ضمیمه شامل ادغام نظریه بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت از طریق مدیریت پروژه و توسعه سازمانی با یک “سیستم فرعی خاص بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت درون بیمارستان” می‌باشد. این درحالی‌ است که مدل ائتلاف بر به‌کارگیری راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت به ‌عنوان روند پایدار توسعه سازمانی در ارتباط با مدیریت جامع کیفیت با پیروی از مدل عالی انجمن اروپایی مدیریت کیفیت ((EFQM [6]، به‌کارگیری راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت از طریق کاربرد کارت امتیازدهی متوازن (BSC) و یا ترکیبی از EFQM وBSC  اشاره دارد.